Politika zasebnosti

V družbi URBANA IGRALA, proizvodnja in oprema otroških igrišč, d.o.o. se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo, uporabljamo, vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter drugo ustrezno zakonodajo, ki daje družbi URBANA IGRALA d.o.o. pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

 

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznanitev posameznika z informacijami o tem, na kakšen način in katere osebne podatke družba URBANA IGRALA, d.o.o. kot upravljavec obdeluje.

 

O nas kot upravljavcu osebnih podatkov

 

Osebni podatki, ki nam jih posredujete, so obdelani v družbi URBANA IGRALA, proizvodnja in oprema otroških igrišč, d.o.o., IOC Zapolje I 21, 1370 Logatec, matična številka: 7160275000, davčna številka: SI 37775090 (v nadaljevanju: URBANA IGRALA d.o.o. ali upravljavec).

 

Obdelava osebnih podatkov je nujno potrebna za našo dejavnost. Brez posredovanja osebnih podatkov in brez njihove obdelave vam ne bomo mogli zagotavljati naših storitev, skleniti pogodbe z vami ali izpolnjevati obveznosti in dolžnosti, ki izhajajo iz nje.

 

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo v mejah splošno veljavnih pravnih predpisov v Republiki Sloveniji in na ravni Evropske unije in si prav tako prizadevamo, da ne bi prišlo do neupravičenega ravnanja z njimi ali njihove zlorabe. Varovanje osebnih podatkov, varovanje zasebnosti in pravic vsakega posameznika je ena od osnovnih vrednot, ki jih zaposleni naše družbe dosledno upoštevajo.

 

Naši zaposleni se popolnoma zavedajo vrednosti in občutljivosti osebnih podatkov, s katerimi prihajajo v stik in ravnajo. V celoti se zavedamo obsega škode, ki bi jo povzročila izdaja, uničenje ali spreminjanje teh podatkov, ter kaj bi slednje pomenilo za vsakega posameznega lastnika teh podatkov, torej za vas.

 

URBANA IGRALA d.o.o. in vsak zaposleni te družbe, ki se srečuje z vašimi osebnimi podatki, se obvezujemo, da bomo varovali zaupnost, dostopnost in nepoškodovanost osebnih podatkov, s katerimi prihajamo v stik, ne glede na to, ali to določa pravni akt ali ne. Osebnih podatkov, s katerimi naši zaposleni prihajajo v stik oz. jih uporabljajo v določene namene, naši zaposleni ne bodo nikoli objavili, jih komur koli neupravičeno posredovali, spreminjali ali uničevali in jih bodo uporabljali le v okviru svojega dela. Da bi se naši zaposleni izognili neželenemu posredovanju, uničenju ali spreminjanju osebnih podatkov, s katerimi prihajajo v stik oz. ki jih uporabljajo pri svojem delu, jih redno izobražujemo in ustrezno usposabljamo.

 

Katere osebne podatke obdelujemo in s kakšnim namenom obdelujemo vaše osebne podatke

 

Osebne podatke, ki nam jih posredujete in ki jih obdelujemo, uporabljamo za točno določene namene, kot izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz naročila, komuniciranje z vami glede opravljanja naših storitev, naročanj na sestanke oziroma posvete, izpolnjevanje zakonodajnih obveznosti, izbiranje kandidatov za razpisana delovna mesta, tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte) ipd. Brez teh podatkov to ne bi bilo mogoče. Predvsem gre za naslednje osebne podatke:

 • osnovni podatki za stik (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov),
 • podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev naročila (datum naročila, predmet naročila ipd.),
 • podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev drugih pogodb (ime, priimek, naslov, davčna številka),
 • podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki povezav, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, katere povezave ste kliknili),
 • pri naboru kandidatov za zaposlitev med takšne podatke spadata tudi vaš življenjepis in/ali fotografija.

 

Na kakšni pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke

 

Zgoraj navedene osebne podatke, ki nam jih posredujete, obdelujemo na vsaj eni izmed spodaj navedenih pravnih podlag:

 • sklenitev ali izpolnitev pogodbe:
  • naročanje storitev, fakturiranje, medsebojna komunikacija,
  • v potrebnem obsegu tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika ali za namen pridobitve ponudbe;
 • izpolnitev zakonskih obveznosti:
  • dolžnost, določena s slovenskim pravom ali pravom EU –Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o varstvu potrošnikov, Obligacijski zakonik itd.,
  • izdaja računov za opravljeno storitev,
  • posredovanje osebnih podatkov posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti;
 • zakoniti interes:
  • posredovanje v okviru naše družbe/organizacije za administrativne namene,
  • za namen zmanjševanja tveganj vdorov v naše spletno mesto (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema);
 • privolitev:
  • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;
 • življenjski interes:
  • kadar je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

 

Komu posredujemo vaše osebne podatke

 

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe URBANA IGRALA d.o.o.), razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določene dejavnosti v zvezi z obdelavo podatkov, in ki so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t. i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev,
 • razvijalci in uvajalci programskih rešitev,
 • obdelovalci, ki jih URBANA IGRALA d.o.o. angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb,
 • zastopniki URBANA IGRALA d.o.o. pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki.

 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

 

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne prenašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

 

Posredovanje vaših osebnih podatkov v tretje države

 

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, kjer zakoni o varstvu osebnih podatkov morda niso enaki kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. Če bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničitev ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU-predpisi ter to Politiko zasebnosti, z uporabo predvidenih mehanizmov, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule, idr.

 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

 

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen kadar rok hrambe osebnih podatkov določa zakon. V takšnem primeru URBANA IGRALA d.o.o. osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

 

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do vašega preklica te privolitve.

 

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

 

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe.

 

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo tako, da jih ni mogoče nikakor povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

 

Obvestilo o piškotkih

Naše spletno mesto lahko v brskalnikih vašega računalnika odloži tako imenovani »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo spletno stran in kaj ga zanima pri teh obiskih. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika.

Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.

 

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

 

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, morate pa vedeti, da vam določenih storitev ne bomo mogli nuditi oziroma z vami ne bomo mogli skleniti pogodbe, če nam teh podatkov ne boste posredovali. Kateri podatki spadajo med takšne podatke, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

 

Vaše pravice

 

URBANA IGRALA d.o.o. se zavzema za načela, ki jih določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679 o varovanju posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), ter je pripravljena na polno sodelovanje pri uveljavljanju vaših pravic.

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • od nas lahko kadarkoli zahtevate:
  • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke,
  • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namen obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnikov v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter razloge zanj in pomen ter predvidene posledice take obdelave za vas,
  • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • popravek netočnih osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave, kadar:
  • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vendar jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ob ohranitvi pravice, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov;
 • prav tako imate pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic

 

Svoje zahteve, ki se nanašajo na uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na e-naslov: info@urbana-igrala.si ali po pošti na naslov URBANA IGRALA d.o.o., IOC Zapolje I 21, 1370 Logatec.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo, le če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

 

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od njenega prejema.

 

Posameznik lahko dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadar koli trajno ali začasno, v celoti ali delno, prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: URBANA IGRALA d.o.o., IOC Zapolje I 21, 1370 Logatec ali e-naslov: info@urbana-igrala.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Če menite, da so bile z obdelavo osebnih podatkov kršene vaše pravice lahko vložite tudi pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Informacijski pooblaščenec

Dunajska cesta 22

1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30

Elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si 

 

Varovanje osebnih podatkov

 

URBANA IGRALA d.o.o. varuje vaše osebne podatke po sistemu upravljanja varnosti, ki je zasnovan na analiziranju tveganja z osebnimi podatki. URBANA IGRALA d.o.o. vam zagotavlja, da stalno vrednoti varnostno stanje in tveganje ter prilagaja svoje varnostne načrte, da bi zagotovila, da vaši osebni podatki niso ogroženi. Zagotavljamo, da se izvajajo ustrezni postopki in tehnologije za varovanje informacij, zagotovitev fizične in administrativne varnosti, tako z organizacijskimi kot tudi s tehničnimi sredstvi. Tukaj iz razumljivih vzrokov ne omenjamo teh postopkov in mehanizmov. 

 

URBANA IGRALA d.o.o.

Shopping Cart